Algemene Voorwaarden | ADMX

Algemene Voorwaarden

1. Definities
1.1. ADMX:
  De eenmanszaak ADMX, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant onder nummer 67681352, gevestigd te Schijf aan de Hoeksestraat 30, verder te noemen ADMX.
1.2. Opdrachtgever:
  De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van ADMX wordt gesloten.
1.3. Overeenkomst:
  Elke wederzijdse acceptatie ten aanzien van de levering van producten en/of diensten van ADMX.
 
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ADMX en opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2.2. Door de opdrachtgever en/of derden gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.3. Voor al hetgeen van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken behoeft opdrachtgever de schriftelijke goedkeuring van een statutair bestuurder van ADMX. Zonder een dergelijke schriftelijke goedkeuring gelden de Algemene Voorwaarden onverkort.
 
3. Aanbiedingen
3.1. Alle door ADMX verstrekte aanbiedingen en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan, tenzij ADMX schriftelijk met vermelding van een termijn voor aanvaarding een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen binden ADMX slechts nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
3.2. De door ADMX gemaakte aanbieding zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. ADMX is slechts aan de aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde geldigheid wordt bevestigd.
3.3. Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4. Alle door ADMX aangegeven termijnen, leveringsdata en dergelijke zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, indicatief.
 
4. Uitvoering en levering van de overeenkomst
4.1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering van diensten en/of producten aan het door opdrachtgever vooraf bekendgemaakte adres.
4.2. ADMX zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.3. Indien en over dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft ADMX het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ADMX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ADMX worden verstrekt.
4.5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ADMX zijn verstrekt, heeft ADMX het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkzaamheden verricht kunnen worden op de door ADMX gewenste tijdstippen, zij het in overleg met opdrachtgever.
4.7. Opdrachtgever zal er op toezien dat ADMX haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten in een passende werkruimte. Tevens dienen de door ADMX noodzakelijk geachte faciliteiten ter beschikking te zijn.
4.8. ADMX is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect het gevolg is van handelingen van werknemers van opdrachtgever of van derden die door of vanwege opdrachtgever zijn ingehuurd.
4.9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ADMX de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.10. Indien opdrachtgever voortzetting van werkzaamheden buiten de normale werktijden (hieronder wordt verstaan het werken van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur) verzoekt, zal ADMX waar mogelijk hieraan voldoen. De kosten bedragen de voor de werkzaamheden geldende uurtarieven, vermeerderd met een toeslag van 50% voor zaterdagen en avonden en 100% voor zondagen, feestdagen en nachtelijke uren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle tarieven worden verondersteld bij opdrachtgever bekend te zijn.
 
5. Contractsduur: uitvoeringstermijn
5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij de overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ADMX derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 
6. Wijziging van de overeenkomst
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien- overeenkomstig aanpassen.
6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ADMX zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ADMX de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ADMX daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
6.5. In afwijking van bovenstaande leden zal ADMX geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 
7. Reclamaties
7.1. Eventuele reclamaties over werkzaamheden worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 14 dagen na de oplevering schriftelijk en aangetekend bij ADMX zijn aangemeld.
7.2. Indien naar het oordeel van ADMX reclamaties over producten en/of diensten terecht zijn, zal ADMX in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde diensten alsnog conform de opdracht uit te voeren en/of producten te herstellen of opnieuw te leveren. Zonder recht op schadevergoeding voor opdrachtgever.
7.3. Aanvaarding van retourzending van producten door ADMX kan uitsluitend worden aangenomen, indien opdrachtgever daartoe een schriftelijke acceptatie van ADMX heeft ontvangen. Kosten van de retourzending zijn voor rekening van opdrachtgever, ongeacht of ADMX de retourzending heeft geaccepteerd.
 
8. Garantie
8.1. Op de door ADMX geleverde producten is altijd fabrieksgarantie van toepassing. Deze kan verschillen per product. ADMX aanvaardt geen enkele garantieaansprakelijkheid, maar zal bij alle gebreken die vallen binnen de garantie van de betrokken fabrikant of leverancier waar mogelijk bemiddelen bij vervanging of reparatie.
8.2. Ieder recht op bemiddeling zoals bedoeld in bovenstaand lid vervalt indien producten naar het oordeel van ADMX onoordeelkundig zijn gebruikt of indien blijkt dat derden reparaties hebben uitgevoerd.
 
9. Aansprakelijkheid
9.1. ADMX aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
9.2. In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ADMX is ADMX, indien aan de wettelijke vereisten ter zake is voldaan, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie met inachtneming van het in artikel 9.3 gestelde. ADMX sluit iedere aansprakelijkheid voor enig andere vorm van schade uit, onder meer doch niet uitsluitend aansprakelijkheid voor aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gederfde winst. ADMX sluit voorts aansprakelijkheid uit voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door ADMX gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst uitmaakt. De in dit artikel genoemde vormen van schade waarvan de aansprakelijkheid door ADMX wordt uitgesloten hebben een indicatief karakter zonder dat ADMX heeft beoogd een volledige opgave te doen.
9.3. De door ADMX te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van die overeenkomst door ADMX aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting) inzake dienstverlening.
9.4. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van ADMX over een periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van ADMX. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door ADMX voor die overeenkomst verleende creditnota’s.
9.5. ADMX sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die hetzij direct hetzij indirect het gevolg is van werkzaamheden die op uitdrukkelijke wens van opdrachtgever zijn verricht en die voorts buiten het bestek van de verleende opdracht vallen.
9.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever direct na het ontstaan van de schade zo spoedig mogelijk deze bij ADMX aangetekend en schriftelijk meldt; opdrachtgever is in ieder geval verplicht de door ADMX toegebrachte schade aangetekend en schriftelijk te melden binnen vijf werkdagen nadat de schade door opdrachtgever is ontdekt.
9.7. Opdrachtgever vrijwaart ADMX voor aansprakelijkheid van alle vormen van schade waarvoor opdrachtgever en/of ADMX aansprakelijk wordt gesteld als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever en ADMX daaronder begrepen, die verband houden met de door of vanwege ADMX geleverde producten of diensten. Hieronder valt onder meer doch niet uitsluitend: aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van derden, werknemers van ADMX daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden die het gevolg is van een gebrek in door ADMX geleverde producten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever.
9.8. ADMX sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die hetzij direct hetzij indirect het gevolg is van aantasting door schadelijke en/of ongewenste software, daaronder wordt verstaan virussen, ongewenste e-mail en andere op dit moment nog niet bekende methodieken om schade toe te brengen, tenzij in rechte komt vast te staan dat de schade direct verband houdt met de werkzaamheden door ADMX
9.9. ADMX is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij ADMX, partners van ADMX of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van ADMX, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure en e-mailadres.
 
10. Overmacht
10.1. Onder overmacht worden deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ADMX geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor ADMX niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ADMX worden daaronder begrepen.
10.2. ADMX heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ADMX haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ADMX opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ADMX niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.4. Indien ADMX bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Onverminderd behoudt ADMX zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomt op grond van de auteurswet.
11.2. ADMX behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
11.3. De door of vanwege ADMX geleverde producten blijven eigendom van ADMX totdat opdrachtgever aan al haar verplichtingen die direct of indirect verband houden met de tussen ADMX en opdrachtgever geldende overeenkomst, zowel contractueel als buitencontractueel, jegens ADMX heeft voldaan. Opdrachtgever is hierbij verplicht zich te verzekeren tegen brand, diefstal en schade met betrekking tot eigendommen van ADMX die zich onder opdrachtgever bevinden.
11.4. Zolang de producten eigendom blijven van ADMX, mag opdrachtgever ze slechts in haar normale bedrijfsuitoefening bewerken, verwerken of doorverkopen, hetgeen niet verpanding en/of bezwaring met een beperkt recht in enige wettelijke vorm omvat.
11.5. ADMX behoudt het eigendom van alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen, uitvindingen (daaronder vallen onder meer doch niet uitsluitend tekeningen, schetsen, ontwerpen, rapporten, modellen, documentatie, scripts, broncode en overige auteursrechtelijk beschermde materialen) en alle informatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen waarbij het niet uitmaakt of voor de door ADMX geleverde prestaties door opdrachtgever is betaald.
11.6. Onverminderd de overige, haar toekomende rechten, is ADMX te allen tijde gerechtigd, indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert of zich een situatie voordoet zoals beschreven in artikel 15, de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en/of producten terug te nemen.
11.7. Opdrachtgever is verplicht binnen 24 uur nadat dit haar bekend is melding te doen aan ADMX ingeval zich een van de in dit artikel genoemde situaties voordoet.
 
12. Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
12.1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk (per post, e-mail of fax) opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand in acht te nemen.
12.2. Iedere tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen geeft ADMX het recht om de uitvoering van een of meerdere van haar verbintenissen op te schorten en/of het gebruik van haar diensten en services te blokkeren of te beperken. In de bovenomschreven situatie zullen voor die periode tevens de gebruiksrechten van de opdrachtgever zijn opgeschort. De opdrachtgever dient gedurende de periode dat ADMX ter zake haar rechten, zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid, uitoefent zijn verplichtingen uit een of meerdere verbintenissen jegens ADMX na te komen.
12.3. ADMX heeft in de volgende gevallen het recht de overeenkomst per onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden:
  a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan ADMX omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Dit geldt vooral in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd en verkregen of aan de andere kant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
  b. indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden.
  c. indien de opdrachtgever in strijd handelt met deze voorwaarden.
12.4. Door de ontbinding worden de vorderingen van ADMX direct opeisbaar en vervallen de aan de opdrachtgever verleende gebruiksrechten.
12.5. Voor de opzegging van domeinnamen geldt dat deze geschiedt door middel van een door de opdrachtgever in te vullen en door ADMX ter beschikking gesteld opzeggingsformulier. De genoemde opzegtermijn treedt pas in werking nadat het betreffende document is ingevuld en door ADMX ontvangen is.
12.6. In geval van ontbinding is ADMX tevens gerechtigd de registratie van de domeinnaam van de opdrachtgever ongedaan te maken. In dat geval aanvaardt ADMX geen aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel te lijden schade.
 
13. Geheimhouding
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
14. Personeel
14.1. Opdrachtgever zal het door ADMX ingezette personeel niet in dienstbetrekking nemen of op freelance basis opdrachten verstrekken, noch bij opdrachtgever zelf, noch bij aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, noch zal zij de dienstbetrekking van het door ADMX ingezette personeel bij derden actief bevorderen.
14.2. Indien opdrachtgever in gebreke is met het bepaalde in artikellid 1 verbeurd opdrachtgever ten gunste van ADMX een boete gelijk aan het bij ADMX laatst genoten jaarsalaris van het betreffende personeelslid.
14.3. Het door ADMX ingezette personeel is te allen tijde bevoegd opdrachten te weigeren die de strekking van de opdracht te buiten gaan alsmede opdrachten waarbij het ADMX personeel blootgesteld wordt aan gevaren of omstandigheden strijdig met de ARBO-wetgeving.
 
15. Betaling
15.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
15.2. Indien ADMX met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is ADMX gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. ADMX mag prijsstijgingen doorberekenen, indien ADMX kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.
15.3. Alle uurtarieven worden in rekening gebracht op basis van nacalculatie van de bestede uren, met als toevoeging dat afronding geschiedt op halve uren naar boven. Alle tarieven worden verondersteld bij opdrachtgever bekend te zijn.
15.4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ADMX aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
15.5. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
15.6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van ADMX en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ADMX onmiddellijk opeisbaar zijn.
15.7. ADMX factureert alle producten en diensten enkele werkdagen na afronding van de overeenkomst. Indien het verwachte factuurbedrag meer bedraagt dan € 1500,-:
  a. Betaalt opdrachtgever 60% van het (verwachte) factuurbedrag bij opdrachtverlening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  b. Betaalt opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur het resterende bedrag.
15.8. Opdrachtgever zal geen betalingen op facturen inzake de levering van goederen achterhouden, ook niet indien:
  a. Goederen bij levering defect blijken (dan gelden namelijk de garantievoorwaarden);
  b. Opdrachtgever niet tevreden is over de eigenschappen van de geleverde goederen;
  c. Opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van ADMX.
15.9. ADMX behoudt zicht het recht voor af te wijken van bovenstaande facturatie- en betalingsvoorwaarden indien naar het oordeel van ADMX extra zekerheden gewenst zijn.
15.10. ADMX behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten en/of geen nieuwe opdrachten te aanvaarden totdat volledige betaling van alle achterstanden van opdrachtgever in de betaling aan ADMX heeft plaatsgehad.
15.11. Indien meerdere tijdstippen voor de ontvangst van de betaling zijn aangegeven, geldt zonder uitzondering het tijdstip dat zich als eerste aandient.
 
16. Verzuim
16.1. Opdrachtgever is zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is in verzuim vanaf het moment dat betaling op basis van Artikel 15 of op basis van de termijn gesteld in de factuur plaats had moeten vinden.
16.2. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan zijn alle kosten voortkomend uit facturering evenals de verdere zakelijke afwikkeling, daaronder mede begrepen eventueel te verzenden betalingsherinneringen, aanmaningen en eventuele incassobureaukosten volledig voor rekening van de opdrachtgever.
16.3. Indien ADMX aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 
17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op elke overeenkomst en aanbieding is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen voortvloeiende en samenhangende met de overeenkomst kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Breda ter beslechting worden voorgelegd.
 
18. Domeinnamen en IP-adressen
18.1. Bij een overeenkomst strekkende tot de opdracht dat ADMX zal bemiddelen bij de registratie van een domeinnaam en/of IP adres, dient voorts hetgeen in dit artikel is bepaald in acht te worden genomen.
18.2. Voor de aanvraag, toekenning en het eventuele gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres geldt dat men afhankelijk en onderworpen is aan van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie. ADMX speelt ter zake een bemiddelende rol en beslist derhalve niet over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. ADMX is niet aansprakelijk voor het geval de aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt gehonoreerd.
18.3. ADMX aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien het gebruik van de door de opdrachtgever gebruikte domein en domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart ADMX voor eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook in het geval ADMX bij de verkrijging van de domeinnaam niet als bemiddelaar is opgetreden.
 
19. Reglementen Hosting
19.1. De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform wat van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan en mag worden verwacht.
19.2. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Vanwege mogelijk misbruik is het niet toegestaan dat deze informatie wordt verspreid onder derden.
19.3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. ADMX behoudt zich het recht voor om in geval van overschrijding als bedoeld in de vorige zin de overtreder per maand een bedrag van EUR 2 per GigaByte dataverkeer te factureren.
19.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan illegale programma's of bestanden (bijvoorbeeld warez, MP3, pirated software, hackers programma's of anderen) te uploaden naar een account of te verspreiden.
19.5. In verband met de in de regel (te) grote beïnvloeding van een systeem, is het de opdrachtgever niet toegestaan om chat-rooms te installeren.
19.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vanaf het inlogaccount serverprocessen te laden (IRC of IRC-bots).
19.7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een systeem van ADMX te gebruiken om spam, bulk en overlastgevende e-mail te versturen.
19.8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan e-mail anoniem te versturen en header informatie te vervalsen.
19.9. ADMX behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging scripts te deactiveren, indien deze de werking van de server mocht beïnvloeden.
19.10. Het is de opdrachtgever, alsmede anderen die gebruik maken van de producten en diensten van ADMX, niet toegestaan om de verbindingen, systemen en de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en de openbare orde, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
19.11. Onder de bovenaangegeven handelingen en/of gedragingen wordt tevens verstaan het opnemen van verwijzingen en links naar sites waarop in strijd wordt gehandeld met hetgeen boven is bepaald.
19.12. De opdrachtgever verplicht zich om de juiste persoonsgegevens aan ADMX door te geven. Bij eventuele adreswijzigingen, daaronder mede begrepen e-mail adressen, en eventuele andere mutaties in de bovengenoemde gegevens, verplicht de opdrachtgever zich om deze wijzigingen tijdig aan ADMX bekend te maken. Indien de opdrachtgever nalatig is ten aanzien van zijn verplichting als bedoeld in dit lid en als gevolg daarvan een tot de opdrachtgever gerichte verklaring of mededeling hem niet of niet tijdig bereikt, geldt dat deze verklaring of mededeling nochtans haar werking heeft.
19.13. ADMX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit bovenstaande handelingen en gedragingen van de opdrachtgever.
19.14. ADMX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, voor het mogelijk onjuist filteren van e-mail als zijnde SPAM (ongewenst), daar deze filter per e-mail account en per domeinnaam in- of uitgeschakeld kan worden.
 
20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
20.1. ADMX behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. De opdrachtgever heeft, voor het geval hij de wijziging niet wenst te accepteren, daarbij de mogelijk de overeenkomst te ontbinden tot het tijdstip waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden dan wel de overeenkomst tegen het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden op te zeggen.
20.2. Deze voorwaarden zijn vermeld op de website van ADMX, www.admx.nl, en zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda.
20.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.